Kategoriya: Binolar

Многие горожане, находящиеся в состоянии непрекращающегося стресса, вызванного убыстрившимся темпом жизни, перенаселенностью мегаполиса, плохой экологией и отсутствием чувства защищенности, подсознательно

Agar bolalar kerak bo'lsa, , shahar maydoni ichida o'yin hudud – tadbir yaratish yomon zarur . Bu qog'oz, o'z qo'llari bilan bolalar uchun oddiy bir chodir yaratish texnologiyasi biz hozirgi .